Regulamin


Zasady korzystania z usług Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS

 1. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
 2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy.
 7. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetach antypoślizgowych.
 8. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 9. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzeń integracji sensorycznej.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.
 11. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców/opiekunów o wpływie terapii na procesy integracji sensorycznej i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.
 12. Rodzice/opiekunowie korzystający z konsultacji otrzymują każdorazowo zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.
 13. Konsultacje nie stanowią formy terapii integracji sensorycznej i nie gwarantują eliminacji zaburzeń integracji sensorycznej.Regulacja opłat
 1. Dopuszczalne są dwie formy regulacji opłat za usługi Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS: przelewem na konto oraz w szczególnych przypadkach, zgłoszonych wcześniej terapeucie, bezpośrednio przed zajęciami.
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne należy dokonywać z góry za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało na diagnozę, terapię, konsultacje. Paragon/rachunek wystawiany jest na koniec miesiąca po przeprowadzeniu zaplanowanych zajęć.
 3. Opłatę za diagnozę, terapię, konsultację należy uregulować przelewem na konto najpóźniej do 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
 4. Brak uiszczenia opłaty stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.
 5. O każdej planowanej nieobecności należy powiadomić terapeutę jak najwcześniej. Odwołane zajęcia należy odrobić. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.
 6. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności w dniu zajęć skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
 7. Zajęcia odwołane przez terapeutę należy odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.
 8. Dla klientów korzystających z terapii 2 razy w tygodniu cena 60 – cio minutowych zajęć wynosi 80 złotych.
 9. Przy opłacie z góry za półroczny okres terapii klienci korzystający z terapii 1 raz w tygodniu otrzymują 10% upust na usługi Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS.